Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Какво трябва да знаем за излезлите от употреба гуми / ИУГ / ?

 

24-09-2020

Нерегламентирано изхвърлените, неправилно съхраняваните и/или изгорените излезли от употреба гуми (ИУГ) могат да причинят вреди както на околната среда, така и на здравето и безопасността на хората.

В тази връзка общинска администрация - гр. Брацигово уведомява всички жители  , собственици на излезли от употреба гуми-ИУГ, че е задължително гумите да бъдат предавани в сервиз , в местата за продажба и/или смяна на гуми или на определените от общинска администрация места :

Обект - бензиностанция „ КАОЙЛ „ЕООД  с адрес : гр. Брацигово бул. „ Трети март „ № 81

Забранява се складирането на излезли от употреба гуми по тротоари, улични платна, зелени площи и други обществени места, както и нерегламентираното им изхвърляне. При констаиране на нарушители същите ще бъдат санкционирани , съгласно действащата нормативна уредба.

Община Брацигово има сключен договор с фирма „ ВИ-КИНГ ТРАНС„  ЕООД гр. София,  притежаващ регистрационен документ за извършване  транспортиране и извозване на ИУГ.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик