Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение от местни данъци и такси по чл.32,ал.4 от ДОПК

 

09-03-2020

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

Изх. No 08-08-44/09.03.2020г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 ал.4 от ДОПК

 

Ако намерите името си в това съобщение, трябва незабавно да посетите отдел „Местни данъци и такси" на община Брацигово. Администрацията на Община Брацигово е подготвила това съобщение,за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.

Съобщенията се поставят на видно място в сградата на общинска администрация Брацигово и се публикуват в интернет страницата на община Брацигово.Ако в 14 дневен срок от поставянето на съобщението не се явите, то

на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, АУЗД ще се смята за редовно връчен и ще бъде приложен към досието Ви.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 - дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел "Местни Приходи" при Община Брацигово, ул. "Атанас Кабов" № 6А, за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУЗД6303000301-1/04.02..2020г

АТАНАС СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

С.Исперихово,ул." Двадесет и четвъра"№7

 **********

МПС,ДНИ и ТБО

2.

АУЗД6303000303-1/05.02.2020г.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ КАЛЧЕВ

Гр.Смолян,ул."Орфей"№3,вх.В,ап.27,ет.1

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУЗД6303000319-1/12.02.2020г.

ЕТ"ЧАНЧО-БЛАГОЙ СТЕФАНОВ"

Гр.Смолян,ул."Иван Карастойков"№10

*********

ДНИ и ТБО

 

 

 

 

 

 

4. 

АУЗД6303000322-1/13.02.2020г.

НЕЙЧО АСЕНОВ АНДРЕЕВ

С.Равногор,ул."Осма"№5

 **********

МПС,ДНИ и ТБО

5.

АУЗД6303000323-1/21.02.2020г.

ПЕТКО ИВАНОВ ХРИСТЕВ

с.Исперихово,ул."Седма"№11

**********

ДНИ и ТБО


Орган по приходите:         /П/


Милица Георгиева-Петкова-Мл.Експ."Местни приходи"

 

Дата на поставяне на съобщението:09.03.2020г.

 

Дата на сваляне на съобщението:23.03.2020г.


Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик