Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповеди на кмета на община Брацигово, във връзка с регистрирани случаи на COVID-19, на територията на Република България

 

08-03-2020

З А П О В Е Д

РД-138/08.03.2020г.

                                   

На основание чл. 44, ал.1 т. 1 и т.4 , ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местна администрация ( ЗМСМА)  и  чл. 65, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 8 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), във връзка с данни от Заповед № РД-01-117/08.03.2020г., издадена от Министъра на здравеопазването във връзка с проведено извънредно заседание на Министерски съвет на Република България и регистрирани случаи на COVID-19 на територията на България и във връзка с писмо с изх. № 07-153/08.03.2020 г. на РЗИ Пазарджик.

 

С В И К В А М:

           1.  Заседание на общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл. 62а , ал. 2, чл. 63, ал. 2 и чл. 64, ал. 1, т. 10 от (ЗЗБ) при Община Брацигово на 08.03.2020г. от 19,00 часа при следния дневен ред:

          1.1.  Запознаване с резултатите проведено извънредно заседание на Министерски съвет на Република България и регистрирани случаи на  COVID-19 на територията на България;

           1.2.  Запознаване с предприети мерки и действия на Националния оперативен щаб за  COVID-19;

           1.3.  Предприемане на конкретни мерки и действия, касаещи живота и здравето на гражданите на Община Брацигово и тяхното имущество.

            2.   Определям Мария Батаклиева - Заместник-кмет на Община Брацигово за ръководител на операциите, произтичащи от конкретните действия и мерки по т.1 от настоящата заповед.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на ръководството, членовете на общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл. 62а, ал. 2, чл. 63, ал. 2 и чл. 64, ал. 1 , т. 10 от (ЗЗБ) при Община Брацигово за сведение и изпълнение.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на общинския щаб за защита при бедствия на Община Брацигово.

 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО


З А П О В Е Д

РД-139/08.03.2020г.

                                   

На основание чл. 44, ал.1 т. 1 и т.4 , ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местна администрация ( ЗМСМА)  и  чл. 65, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 8 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), във връзка с данни от Заповед № РД-01-117/08.03.2020г., издадена от Министъра на здравеопазването във връзка с проведено извънредно заседание на Министерски съвет на Република България и регистрирани случаи на COVID-19 на територията на България, във връзка с писмо с изх. № 07-153/08.03.2020 г. на РЗИ Пазарджик, във връзка с проведеното заседание на общински щаб за изпълнение на общински план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл. 62 а, ал.2, чл. 63, ал. 2 и чл. 64, ал. 1 т.10 от ЗЗБ при Община Брацигово на 08.03.2020 год. и с оглед регистрирани случаи на COVID-19на територията на България,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

1.  Въвеждам в действие плана за защита при бедствия на Община Брацигово.

2. Общинският щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл. 62 а, ал. 2, чл. 63, ал.2 и чл. 64 ал. 1, т. 10 от ЗЗБ при Община Брацигово да осъществява дейността си съгласувано с Националния оперативен щаб за на COVID-19 и с областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове при област Пазарджик.

3. Преустановяват се посещенията на културни мероприятия, в това число и кина.

4. Спортните мероприятия да се провеждат без публика.

5. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца.

6. Посещенията в детските градини и ясли да става при строг контрол от страна на медицинските сестри сутрин и децата да бъдат под наблюдение целият ден.

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на ръководството, членовете на общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл. 62а, ал. 2, чл. 63, ал. 2 и чл. 64, ал. 1 , т. 10 от ЗЗБ при Община Брацигово за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите и гостите на община Брацигово, на органите на МВР и общинския щаб за защита при бедствия на Община Брацигово.

 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик