Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-624/18.10.2023г. на Кмета на Община Брацигово

 

17-11-2023

ДО

ЯНКА ВЕЛИЧКОВА СТОЯНОВА - гр.Пловдив, ул. „Менделеев" №4, ет.9,ап.2

ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ - гр.Пловдив, ул. „Менделеев" №4, ет.9,ап.42

КОСТАДИН СТАЛИНОВ СТОЯНОВ - гр.Пловдив, ул. „Копривките" №15, ет.6,ап.14

НАДЕЖДА АСЕНОВА МИТКОВА - гр.Пловдив, ул. „Чернишевски" №11, р-н „Западен"

ИЛИЯ ТОДОРОВ ДИНЕВ - гр.Пазарджик, ул. „Георги Бенковски" №25, ет.6,ап.24

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА - гр.София, ж.к. „Хаджи Димитър" №178, вх.В, ет.1, ап.3

ГЮРГА ЖИВКОВА ЦРЪНЧЕВА - гр. Хасково, ул. „Георги Сава Раковски" №25

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

           Съобщаваме  Ви, че е със Заповед № РД-624/18.10.2023г. на Кмета на Община Брацигово е одобрен ПУП -ПРЗ за имоти с идентификатори 32888.125.540, 32888.125.541 и 32888.125.548, м. „Перето" по КККР на с.Исперихово, общ.Брацигово, с който за сметка на трите имота се обособява УПИ II-540,541,548, За фотоволтаична централа.

         Проектът се намира в Кметство с.Исперихово, ул."Тридесет и осма" № 34 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта се правят чрез общината до Административен съд в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик