Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за Заповед №РД-449/25.08.2022г за ПУП - ПРЗ за имоти 06207.2.814,06207.2.821,06207.2.824 и 06207.2.822 м.Свети Спас гр.Брацигово

 

20-09-2022

ДО

ГЕРГИН ПЕТРОВ ЩЕРЕВ - гр. Пловдив-4000, ул.Юндола №6, ет.4, ап.12 /за имот с идентификатор 06207.2.832/

  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

           Съобщаваме  Ви, че е издадена заповед № РД-449/25.08.2022г. на Кмета на Община Брацигово, с която се одобрява изменение на ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 06207.2.814, 06207.2.821, 06207.2.824, 06207.2.822, м. Свети Спас по КККР на гр. Брацигово, с който за сметка на същите имоти се обособява УПИ II-814,821,822,824 - За производство на енергия от фотоволтаици. Изменението е по искане от „БАРИ КБК ГРУП" ООД.

         Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражения по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик