Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за ПУП-ПР за част от кв.111,гр.Брацигово

 

07-10-2021

до

КОСТАДИН НАЙДЕНОВ ЛЕНГЕРОВ- гр. Пещера, ул. Петрунка № 19, ет. 1, ап. 1 / за имот 06207.501.664/

ДИМИТЪР БОРИСОВ КРЪСТЕВ - гр. София, жк. Христо Смирненски № 47 А, ет. 13, ап.73 / за имот 06207.501.663/

ТОДОР ВАСИЛЕВ МАРИНОВ  - с. Брестник, ул. Хан Аспарух № 16 /за имот 06207.501.666/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПР  за част от кв.111по Регулационния план на гр. Брацигово, съставляващ имот с идентификатор 06207.501.664 по Кадастрална карта и Кадастрални регистри на гр. Брацигово. С плана за регулация се предвижда регулационните линии да се преместят по имотните, с устройствена зона „Жм". Новообразувания УПИ приема актуалния номер на имот от КККР и става УПИ ХII-664 в кв.111 по регулационния план на гр. Брацигово. Изменението е по искане от Костадин Найденов Ленгеров.

            Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик