Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за ПУП-ПРЗ и РУП за част от кв.68,гр.Брацигово

 

04-10-2021

ДО

УНИВЕРСАЛ ЕООД с управител ИВАН АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ - гр.Пловдив, ул."Копривщица" №24,ет.2,ап.5  /за имот с идентификатор 06207.502.1069/

ЕЛЕНА ДОНЧЕВА БОЖИНКОВА - гр.Пловдив, бул.Васил Апрелов №95, ет.6,ап.31 /за имот с идентификатор 06207.502.1124/

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА - гр. София, жк Обеля 2 № 242, ет.4,ап.17 /за имот с идентификатор 06207.502.1124/

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за част от кв.68, УПИ IV-927 и УПИ V-928 по регулационния план на гр.Брацигово, съставляващи имоти с идентификатори 06207.502.1067 и 06207.502.1068 по Кадастрална карта и Кадастрални регистри на гр.Брацигово. Изменението е по искане от Ангел Иванов Пашкулев.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет.2, стая№5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128,ал.3 и 5 от ЗУТ.

Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик