Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.28, УПИ Х- 185 по плана на с.Бяга

 

19-02-2021

ДО

ИВАНКА ДИМИТРОВА МАРИЙЧИНА- гр.Пловдив, бул. „Петър Шилев" №12, ет.6,ап.29

ГИНКА ДИМИТРОВА МАРИЙЧЕНА-ИЛИЕВА  гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев" №124, ап.4

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.28, УПИ Х- 185 по плана на с.Бяга, с който се предвижда разделяне на горецитирания имот на два равни по площ урегулирани поземлени имота - УПИ Х-185 и УПИ ХIV-185. Предвижда се отреждане на новообразуваните урегулирани поземлени имоти „за жилищно строителство", по искане на н-ци Гроздан Стоянов Грозданов и Тотка Тодорова Трендафилова.

Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик