Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Подробен устройствен план (ПУП) за обект "Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово

 

20-01-2021
Съобщение за издадено Решение № ПК-01-ЕО/2021 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: Подробен устройствен план (ПУП) за обект "Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово за поземлен имот с идентификатор (ПИ) 06207.3.350, м. „Грамадите" по КККР на землище гр. Брацигово и ПИ с идентификатори 07586.189.890 и 07586.191.843, м. „Брациговски път" по КККР на с. Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик