Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Община Брацигово съобщава, че в Държавен вестник брой 5 от 19.01.2021г. е публикувано Обявление на Решение № 197/27.11.2020г. на Общински съвет гр.Брацигово, с което на основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 и във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ:

 

19-01-2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

          Община Брацигово съобщава, че в Държавен вестник брой 5 от 19.01.2021г. е публикувано Обявление на Решение № 197/27.11.2020г. на Общински съвет гр.Брацигово, с което на основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 и във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ:

 Одобрява ПУП-Парцеларен план за трасе за захранване с комуникации: „Електропровод и водопровод до УПИ I-3-За търговска дейност и сватбени тържества (поземлен имот с идентификатор 32888.132.2), м. Перето  в землището на с.Исперихово, община Брацигово, съгласно означенията на скицата-проект"

Решението подлежи на обжалване на основание чл.215 ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в  „Държавен вестник"  чрез Община Брацигово пред Административен съд - гр.Пазарджик.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик