Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед №РД-46/12.01.2020г. на основание чл. 124 от ЗУТ, Решение III

 

14-01-2021

З А П О В Е Д: 

№ РД-46/14.01.2021г.

 

На основание чл. 124  от ЗУТРешение III

От Протокол №1/12.01.2021г. на ОбЕСУТ 


      Да се изработи ПУП-ПРЗ за  част от кв.19, УПИ ХXVI-301 и УПИ ХХVII-305 по РП на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.501.210 и 06207.501.209 по КККР на гр.Брацигово/  съгласно  приложената скица предложение.            

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА -150дни

     

КМЕТ:                               

/Н.Казакова/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик