Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 07586.638.739, местност „Герена" по кадастрална карта на с. Бяга

 

30-11-2020

ДО

ПЕТЪР  РАНГЕЛОВ  НИКОЛОВ - гр.Пазарджик,  бул. "Христо Ботев" №86

 

                                        

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 07586.638.739, местност „Герена" по кадастрална карта на с. Бяга, с който се предвижда урегулиране на имот с идентификатор 07586.638.739 (За друг вид производствен, складов обект), като се обособи УПИ I-739 За производствена дейност и дърводелска работилница, по искане на Неджми Ниязи Индже.

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик