Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-638/20.11.2020г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв.42, ПИ №1120 по плана на гр.Брацигово

 

26-11-2020

ДО

Н - ЦИ ЙОРДАН  ИВАНОВ  ИВАНОВ

ТОНКА  ЙОРДАНОВА  ИВАНОВА - гр.Брацигово, ул. "Слави Дишлянов" №11

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-638/20.11.2020г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв.42, ПИ №1120 по плана на гр.Брацигово (ПИ с идентификатор 06207.501.940 по кадастрална карта на гр.Брацигово). С плана за регулация се предвижда отреждане на урегулиран поземлен имот за ПИ с идентификатор 06207.501.940 по кадастрална карта на гр.Брацигово, който е частично идентичен с ПИ №1120 по обезсиления кадастрален план на гр.Брацигово. Новият УПИ XII-940 е идентичен с ПИ 06207.501.940, по искане на Дафина Пеева Йорданова. 

Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

          Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик