Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв.42, ПИ №1120 по плана на гр.Брацигово

 

16-10-2020

ДО

ИВАНКА  ЙОРДАНОВА  АНДРЕЕВА - гр.Пазарджик, ул. "Димчо Дебелянов" №8, ет.4, ап.7

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за част от кв.42, ПИ №1120 по плана на гр.Брацигово (ПИ с идентификатор 06207.501.940 по кадастрална карта на гр.Брацигово). С плана за регулация се предвижда отреждане на урегулиран поземлен имот за ПИ с идентификатор 06207.501.940 по кадастрална карта на гр.Брацигово , който е частично идентичен с ПИ №1120 по обезсиления кадастрален план на гр.Брацигово. Новият УПИ XII-940 е идентичен с ПИ 06207.501.940, по искане на Дафинка Пеева Йорданова.

Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик