Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 06207.5.1, местност „Бараката – Умишка“

 

06-10-2020

ДО

ПЕТКО  КИРИЛОВ  ГЕОРГИЕВ - гр.Поморие,  ул. "Черковна" №1 Б  

                                

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 06207.5.1, местност „Бараката - Умишка" по кадастрална карта на гр.Брацигово, предвижда се смяна на предназначението на горецитирания имот и обособяване на урегулиран поземлен имот УПИ IV - 1, За жилищно строителство, по искане на Веселин Георгиев Давчев и Жаклин Михайлова Давчева.

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик