Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ЗАПОВЕД №РД-283/22.05.2020 година На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация, протокол от 20.05.2020 на комисия съставена с моя Заповед №РД-257/13.05.2020 г

 

22-05-2020

 ЗАПОВЕД 

№РД-283/22.05.2020 година

 

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА  и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация, протокол от 20.05.2020  на комисия съставена с моя Заповед №РД-257/13.05.2020 г

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

Да бъде заличена адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на ЗОЯ КРУМОВА ВАСИЛЕВА с ЕГН 8604063894 ,   гр.Брацигово ул."Божура Попова "№20

 

Заповедта да се публикува на сайта на община Брацигово и на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Брацигово и бъде изпратена чрез ТЗ"ГРАО" Пазарджик, на ГД"ГРАО" София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й, по реда на АПК,  пред Административен съд гр.Пазарджик.

Лицето да бъдe уведомено, съгласно чл.99б, ал.5 от ЗГР.

 

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на ЙОРДАН ПАВЛОВ- секретар на Община Брацигово.

 

 

                 /П/

 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

Кмет на община Брацигово


Заповедта е обявена на 22.05.2020г.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик