Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Р Е Ш Е Н И Е № 674 Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово проведено на 26.06.2019год. с Протокол № 46

 

04-07-2019

 

Р Е Ш Е Н И Е

  674

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово

проведено на 26.06.2019год. с Протокол № 46

 

ОТНОСНО:  Разрешение за изработване на   ПУП-ПП за трасе на електропровод  1 kv за захранване на ПИ номера  177020 и 177021 по КВС на с.Бяга, общ.Брацигово .

 

Мотиви: В Община Брацигово е постъпило  искане от „ЕР  ЮГ" ЕАД- гр.Пловдив за електрозахранване на ПИ номера  177020 и 177021 по КВС на с.Бяга, общ.Брацигово. Със заповед № РД-361#1/22.08.2017г. на Кмета на Община Брацигово е одобрен  ПУП-ПРЗ за горецитираните имоти, с който за тях е отреден УПИ  I-177020,177021,За производство на изделия от дърво.  За да се електрозахранят двата имота , е необходимо да се изработи  ПУП-Парцеларен план за  трасето на електропровода. Това налага издаване разрешение за изработване на ПУП от Общински съвет гр.Брацигово

 

Общинският съвет гр.Брацигово, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 и във връзка с  ал.2    от ЗМСМА,   чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ 

 

Р Е Ш И :

1. Разрешава   изработване  на ПУП-Парцеларен план за трасе на електропровод  1 kv за захранване на ПИ номера  177020 и 177021 по КВС на с.Бяга, общ.Брацигово,  съгласно приложената скица-предложение  и одобрява приложеното задание по чл. 125 от ЗУТ.

2. Дава предварително съгласие трасето да премине през общински имот с номер по КВС - 000 298 в землището на с.Бяга с НТП - селскостопански, горски, ведомствен път.

4. Решението подлежи на разгласяване по чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

                                          

          Председател на ОбС  Брацигово: Н. Казакова

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик