Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „ РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

04-06-2019
 Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „ РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ  ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО " в местността  „ Клисурата" , землище гр. Брацигово

 

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

На основание чл.6, ал.10, т.1 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г./

Община Брацигово , осигурява обществен достъп в 14 - дневен срок, считано от   05.06.2019г. до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  за инвестиционно предложение

„ РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ  ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО "

Местонахождение:                                                                                   

местност  „ Клисурата" , землище гр. Брацигово, общ. Брацигово

Възложител:                                                                                   

ОБЩИНА БРАЦИГОВО, ул. „Атанас Кабов" № 6а, гр. Брацигово, общ. Брацигово.

    Предоставената в община Брацигово информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая № 18 ,етаж III на                     Общинска  администрация гр. Брацигово.

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /05.06.2019г. - 18.06.2019г./ в Община Брацигово на адрес:  гр.Брацигово - 4579,                ул. „Атанас Кабов" № 6а, е-mail: kmet@bratsigovo.bg ЗА МНЕНИЕ И  СТАНОВИЩА  ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик