Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение относно РЕШЕНИЕ № 645/25.04.2019г.

 

15-05-2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

РЕШЕНИЕ № 645

от 25.04.2019г.

 

Общинският съвет  на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, ,  чл. 134, ал.1, т.1 и ал.3, чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията

 

Р Е Ш И :

 

         1. Общинският съвет  одобрява  задание за изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово за имот с номер 018439, м."Криви ленища", землище с. Равногор, общ.Брацигово.

         2.Общинският съвет  разрешава  изработване  на изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово за имот с номер 018439, м."Криви ленища", землище с. Равногор,  гр.Брацигово, с цел промяна на предназначението на имота от земеделска земя (ливада) в урбанизирана територия за жилищно строителство, за която да се предвиди Устройствена зона „Жм"  (Жилищна с малка височина).

         3.Общинският съвет одобрява  задание за проектиране на ПУП-ПРЗ за имот с номер 018439, м."Криви ленища", землище с. Равногор, общ.Брацигово.

         4. Общинският съвет да разрешава изработване на ПУП-ПРЗ  за имот с номер 018439, м."Криви ленища", землище с. Равногор, с цел промяна на предназначението му от „ливада" в УПИ „За жилищно строителство".

Достъпът до имота ще се осъществи чрез полски път - имот  с номер 000109. Електроснабдяването и водозахранването на обекта ще се осъществи от съществуващи инфраструктурни обекти, въз основа на издадени становища от съответните експлоатационни дружества, за което ще бъдат изготвени схеми за трасета на захранващи водопровод и електропровод.

 

Проектът да отговаря на следните изисквания:

1.Обемът и съдържанието на проекта да са съобразени с чл.104 и чл.108 от ЗУТ и Наредба №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и правилата за допускане, изменение, процедиране и одобряване на подробните устройствени планове на територията на Община Брацигово.

 2.Проектите да бъдат съобразени с разпоредбите на ЗУТ и всички специализирани законови и подзаконови актове (вкл. необходимите съгласувания с контролните органи, експлоатационните дружества)

 3.Изработването на изменение на ОУП да е от името на  Община Брацигово, а на ПУП-ПРЗ - от Борислав Атанасов Жежев  и проектите да се представят в общината за одобрение в двугодишен срок от влизане в сила на настоящото решение.

 4.На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик