Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР за част от кв.91, УПИ XVI-660 по регулационния план на гр.Брацигово, по искане на Божин Петров Илиев и Гергана Петрова Илиева.

 

27-03-2019

ДО

Н-ЦИ ЗОЯ ПЕТРОВА КОЦЕВА

КОСТАДИН АТАНАСОВ КОЦЕВ - гр.Пловдив,  ул. "Гаврил Кръстевич" №23, етл4, ап.11

 

                                         

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП-ПР за част от кв.91, УПИ XVI-660 по регулационния план на гр.Брацигово, по искане на Божин Петров Илиев и Гергана Петрова Илиева.

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекциа «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 

Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик