Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Конкурси

 • КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ И ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА “ИНФРАСТРОЙ” ЕООД

  10-07-2020

  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БРАЦИГОВО

  На основание взето на заседание на Общински съвет град Брацигово

  Решение №  97 / 29.05.2020  год. с Протокол №10

   

  І. Обявява конкурс за избор на управител и възлагане управлението на "ИНФРАСТРОЙ" ЕООД със седалище гр.Брацигово при следните условия:           

  1. Срок на договора - 5 години;           

  2. Място на изпълнение на задълженията - „Инфрастрой" ЕООД гр.Брацигово, ул.„Васил Петлешков" №33

  3.Възнаграждение-  от 1500 до 1800 лева.

  ІІ. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  -        Образование - висше инженерно, икономическо или юридическо образование, с образователно - квалификационна степен "Магистър";

  -        Професионален опит- най-малко 5 години на ръководна позиция в предприятие с основен предмет на дейност - предоставяне на комунални услуги, или най-малко 5 години трудов стаж във ВиК оператор, от които 2 години на ръководна позиция.

           III. Необходими документи, които трябва да представят кандидатите: 

  1        Писмено заявление за участие в конкурса /по образец-Приложение1/

  2         Автобиография - /CV/;

  3        Копие от документ за самоличност - заверено с подпис на кандидата;

  4        Копие от диплома за завършено образование - нотариално заверено;

  5        Копие от документи за допълнително придобита квалификация, преминати курсове - нотариално заверено;

  6        Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - заверено с подпис на кандидата;

  7        Декларация, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление и не е лишено от право да заема конкурсната длъжност /по образец-Приложение 2/;

  8        Декларация за предоставени копия от документи от „Инфрастрой" ЕООД- /по образец-Приложение 3/;

  9        Изготвена от кандидата Бизнес - програма за периода 2022-2026 година - съдържаща подробно разписани следните минимални  конкретни показатели.

                                                 I.            Анализ на актуалното състояние на дружеството, което да включва:

  1)      водоснабдяване - ценообразуване, загуби, актуално състояние

  2)      канализация - анализ на текущото състояние

                                              II.            Стратегия за развитие и модернизация.

  1)      Визия относно подобряване качеството на услугата водоснабдяване.

  2)       Визия за подобряване качеството на услугата канализация.

  3)      Стратегия за оптимизация на дейността и подобряване качеството на предлаганите услуги.

  4)      Стратегия за намаляване загубите на водопроводната мрежа.

  5)      Стратегия относно намаляване броя на авариите по водопроводната и канализационната мрежа.

  6)      Стратегия относно повишаване образованието и квалификацията на персонала.

  7)      Стратегия за оптимизация на събираемостта на задълженията.

    

  10    Забележка: Свидетелство за съдимост - /издава се служебно от общинска администрация, не се представя от кандидата/.

   

  IV.Етапи на конкурса:           

  I етап. Предварителен подбор на кандидатурите по документи /наличие на всички документи по т­­.III и проверка на съответствието им с обявените изисквания/. До участие в следващ етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.

  II етап. Защита  на Бизнес - програма за периода 2022-2026 година. До 3 етап се допускат само кандидати получили минимум 30 точки от оценката върху Бизнес-програма за периода 2022-2026 година /.

  III етап. Интервю с допуснатите кандидати, включващо въпроси по познаване на нормативната уредба, касаещи дейността на дружеството, поддържане и експлоатация на ВиК системи, в качеството им на ВиК оператори; познаване на административните, стопанските, финансови и трудово-правни въпроси, комуникативни способности и делови качества. Умения да аргументира предлаганите решения.

           V.Информация за обработване на лични данни за целите на провеждане на процедура за конкурс за избор на управител на „Инфрастрой"ЕООД, гр.Брацигово, съгласно чл.13 от Общия регламент относно защитата на личните данни /Регламент ЕС/2016/679/   

  - Предоставените лични данни на администратора на лични данни -Общински съвет Брацигово са необходими за провеждане на процедура за конкурс съгласно Правила за провеждане на конкурси за управители на търговски дружества, осъществяващи дейности по стопанисване,поддържане и експлоатация на ВиК системи в качеството им на ВиК оператори, съгласно чл.198б, т.3 от Закона за водите.

  - Срокът за съхранение на предоставените лични данни-съгласно действащата нормативна уредба

  - Участниците в процедурата имат право да изискват от администратора заличаване и коригиране на личните данни ,обработването на които не отговаря на изискванията на  ЗЗЛД, които права могат да упражнят чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път.

  - Участниците в процедурата имат право да подават жалба до надзорен орган-Комисията за защита на личните данни.    

  - При непредоставянето на горе посочените лични данни, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участие в процедурата.

  - Администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на личните данни, освен за целите на процедурата на конкурса.

  Лице за контакти: Йорданка Атанасова- тел. 03552/2065, вътр.116 obs@bratsigovo.bg.

  Всеки кандидат може да получи от лицето за контакти копия от счетоводен баланс,отчет за приходите и разходите,отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци за последните 3 финансови години, справка за персонал и други документи, необходими на кандидата за изготвяне на Бизнес-програмата.

  VI.Условия, ред и срок за подаване на документите за участие в конкурса:         

  Образците на посочените документи могат да се получат в сградата на Общинска администрация град Брацигово, стая №10 - главен експерт „АОЧР" и ще бъде осигурен достъп до тях от  интернет - страницата на община Брацигово - www.bratsigovo.bg.     

  1. Документите по раздел ІІI от настоящето Решение се подават лично или чрез надлежно упълномощено лице в запечатан плик в стая №10 на Общинска администрация гр.Брацигово на адрес: гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"6а, - главен експерт „АОЧР"  до 17:00 ч. на 10.08.2020 г. 

  2. Подаването на заявленията с необходимите документи и разработките се завежда в деловодния регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.                     

     VІІ. Дата, час и място на провеждане на конкурса:      

  1.      Срокове за провеждане на конкурса      

  Ø  Първият етап от конкурса - допускане на кандидатите от комисията да се проведе в срок до седем работни дни след изтичане на срока за подаване на документите.

  Ø  Вторият етап - да се проведе не по-късно от 14 дни след Решението на комисията за допускане на кандидатите.

  Ø  Третият етап интервю с допуснатите кандидати - да се проведе до 5 работни дни, след провеждане на втория етап.

  2.       Допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат уведомени  за мястото, датата и часа на конкурса. Назначената Комисия уведомява кандидатите в срок от 3 работни дни от решението си.

  3.      Комисията изготвя списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, който се обявява  чрез публикуване на електронната страница на Община Брацигово, в ЦИУГ на община Брацигово и на общодостъпно място в общодостъпни места в община Брацигово и сградата на адреса на управление на „Инфрастрой" ЕООД - гр. Брацигово в  обявените срокове по т.1. В списъка на недопуснатите  до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

   

  /Пълният текст на Решението е достъпно на интернет-страницата на община Брацигово/

   

  ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ!!!!

  Приложение №1;

  Приложение №2;

  Приложение №3;

  Длъжностна Характеристика;

   

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик