Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Съобщение относно РЕШЕНИЕ № 645/25.04.2019г.

  15-05-2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  РЕШЕНИЕ № 645

  от 25.04.2019г.

   

  Общинският съвет  на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, ,  чл. 134, ал.1, т.1 и ал.3, чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията

   

  Р Е Ш И :

   

           1. Общинският съвет  одобрява  задание за изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово за имот с номер 018439, м."Криви ленища", землище с. Равногор, общ.Брацигово.

           2.Общинският съвет  разрешава  изработване  на изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово за имот с номер 018439, м."Криви ленища", землище с. Равногор,  гр.Брацигово, с цел промяна на предназначението на имота от земеделска земя (ливада) в урбанизирана територия за жилищно строителство, за която да се предвиди Устройствена зона „Жм"  (Жилищна с малка височина).

           3.Общинският съвет одобрява  задание за проектиране на ПУП-ПРЗ за имот с номер 018439, м."Криви ленища", землище с. Равногор, общ.Брацигово.

           4. Общинският съвет да разрешава изработване на ПУП-ПРЗ  за имот с номер 018439, м."Криви ленища", землище с. Равногор, с цел промяна на предназначението му от „ливада" в УПИ „За жилищно строителство".

  Достъпът до имота ще се осъществи чрез полски път - имот  с номер 000109. Електроснабдяването и водозахранването на обекта ще се осъществи от съществуващи инфраструктурни обекти, въз основа на издадени становища от съответните експлоатационни дружества, за което ще бъдат изготвени схеми за трасета на захранващи водопровод и електропровод.

   

  Проектът да отговаря на следните изисквания:

  1.Обемът и съдържанието на проекта да са съобразени с чл.104 и чл.108 от ЗУТ и Наредба №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и правилата за допускане, изменение, процедиране и одобряване на подробните устройствени планове на територията на Община Брацигово.

   2.Проектите да бъдат съобразени с разпоредбите на ЗУТ и всички специализирани законови и подзаконови актове (вкл. необходимите съгласувания с контролните органи, експлоатационните дружества)

   3.Изработването на изменение на ОУП да е от името на  Община Брацигово, а на ПУП-ПРЗ - от Борислав Атанасов Жежев  и проектите да се представят в общината за одобрение в двугодишен срок от влизане в сила на настоящото решение.

   4.На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

 • Съобщение относно РЕШЕНИЕ № 646/25.04.2019г.

  15-05-2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  РЕШЕНИЕ № 646

  от 25.04.2019г.

   

  Общинският съвет гр.Брацигово, на основание  чл. 21, ал. 1,  т.11 и във връзка с ал.2  от ЗМСМА,   чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ

   

  Р Е Ш И :

   

  1.Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 06207.3.197 и 06207.3.198, м."Герчовица" по Кадастралната карта на гр.Брацигово и двата имота с НТП - нива и обща площ 2681 кв.м, с който  се сменя предназначението им и за тях се обособява едно УПИ IV-3.197,198, Жилищно строителство, съгласно приложената скица-предложение и одобрява задание за изработване на ПУП.

  2. Решението подлежи на разгласяване по чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 • Съобщение относно РЕШЕНИЕ № 648/25.04.2019г.

  15-05-2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  РЕШЕНИЕ № 648

  от 25.04.2019г.

   

  Общинският съвет гр.Брацигово, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 и във връзка с  ал.2    от ЗМСМА,   чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ 

   

   

  Р Е Ш И :

   

  1.Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на имот с номер  212007, местност „Перето" по КВС на землище с.Бяга, общ. Брацигово, с НТП - овощна градина, частна общинска собственост, актувано с АОС №80/08.01.2019г, целият с площ 1 782кв.м.  с който за имота се отрежда УПИ  І-За гробищен парк, съгласно приложената скица-предложение и одобрява задание за изработване на ПУП.

  2. Решението подлежи на разгласяване по чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

 • Заповед № РД-207/14.05.2019г. на осн. чл. 124а, ал.2 от ЗУТ

  14-05-2019

  З А П О В Е Д:

  №РД-207/14.05.2019г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ и

  решение № 21 от Протокол № 1 /10.04.2019г. на ОбЕСУТ

   

             Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 13, УПИ VІ-96 по действащия регулационен план на с.Равногор, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

   

            КМЕТ:.........../П/............

                              /П.Петков/

 • Заповеди за спечелил търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина

  19-04-2019

 • Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

  17-04-2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда /ДВ бр. 25 от 2003г./ за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на нов ваканционен комплекс" и свързания с него ПУП-ПРЗ за поземлени имоти 019603, 019668 и 019605 /от които си образува УПИ  ХLVIII-Обществено обслужване, ваканционен комплекс,хотел/ по плана на бивш стопански двор на с.Равногор, общ. Брацигово.

              Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14-дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр.Брацигово - 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а.

  Информацията за инвестиционното предложение може да видите тук.

 • Протокол от проведено заседание на комисия по чл. 37 "и" от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи на територията на община Брацигово.

  27-03-2019

  Протокол от проведено заседание на комисия по чл. 37 "и" от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи на територията на община Брацигово.

   

  Протокола може да видите ТУК!

 • Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР за част от кв.91, УПИ XVI-660 по регулационния план на гр.Брацигово, по искане на Божин Петров Илиев и Гергана Петрова Илиева.

  27-03-2019

  ДО

  Н-ЦИ ЗОЯ ПЕТРОВА КОЦЕВА

  КОСТАДИН АТАНАСОВ КОЦЕВ - гр.Пловдив,  ул. "Гаврил Кръстевич" №23, етл4, ап.11

   

                                           

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП-ПР за част от кв.91, УПИ XVI-660 по регулационния план на гр.Брацигово, по искане на Божин Петров Илиев и Гергана Петрова Илиева.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекциа «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

   

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 • Заповед № РД-116/ 27.03.2019г. за заличаване на адресна регистрация

  27-03-2019
  Със заповедта може да се запознаете ТУК!

 • Заповед № РД-115/26.03.2019г. на осн. чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ

  26-03-2019

  З А П О В Е Д:

  № РД-115/26.03.2019г.

   

  На основание чл. 124а, ал.1, от ЗУТ

   

             Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 22, УПИ VІІІ-255 по плана на с. Исперихово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

   

            КМЕТ:........./П/............

                              /П.Петков/

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик