Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-353/06.08.2019г. на Кмета на община Брацигово е одобрен Акт за непълноти/грешки, с който се попълва кадастралната карта на с.Бяга

  08-08-2019
  ДО

  ТАНЯ  ВАСИЛЕВА  СЛАВОВА - гр.Пловдив, ул."Петрова нива" № 20, ет.1

  МАРИЯ  КИРИЛОВА  КОЛИШОВА - с.Бяга, ул."Седма" № 2

  ЙОРДАНКА  ВАСИЛЕВА  БОНЧЕВА - с. Поповица, обл.Пловдив, ул."33-та" №18

  ЛИЛЯНА ВЪЛКОВА  ЙОРДАНОВА - гр.София, ж.к."Люлин"419, вх.Д,ет.5,ап.101

  НИКОЛИНА ВЪЛКОВА АМБРЕВА - гр.Пловдив, ул."Родопи",№70, вх.А,ет.1,ап.6

  БЛАГОЯ  СТОЕВ  АНАСТАСОВ - с.Бяга, ул. „Втора", № 18

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-353/06.08.2019г. на Кмета на община Брацигово е одобрен  Акт за непълноти/грешки, с който се попълва  кадастралната карта  на  с.Бяга с новообразуваните имоти пл. №№ 237 и 234 в кв. 23 по искане от Таня Василева Славова като наследник на Васил Александров Колишев.    

           Заповедта и актът се намират в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

           Искания и възражения по заповедта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд - Пазарджик.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 • СЪОБЩЕНИЕ във връзка с РЕШЕНИЕ № 695 от 30.07.2019г.

  01-08-2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  РЕШЕНИЕ № 695

  от 30.07.2019г.

   

  Общинският съвет гр.Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.11 т.12, т.23 и във връзка с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), на основание чл.8,ал.9, т.5 и т.6 от Закона за общинската собственост, чл. 73, ал.5 от Закона за горите /ЗГ/ и  чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ

   

  Р Е Ш И :

   

  1. Определя обект: "Ремонт и реконструкция на водоем 150 м3 в летовище "Васил Петлешков " /Атолука/,Община Брацигово - допълнителн водоснабдяване от извори "Такев връх" и "Пейкови  мандри" - ОБЩИНА БРАЦИГОВО ", като общински обект от първостепенно значение.

           2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на част от имот с идентификатор 61220.514.2 по КК на с.Равногор, собственост - държавна публична, с НТП - Друг вид дървопроизводителна гора, в землището на с.Равногор,  попадаща в отдел 124, подотдел "б" по  ГСП  от  2018 г. на  ТП ДГС- Пещера,   с който за тази част от имота с площ 1050 кв.м, се отрежда УПИ  І- Напорен резервоар / Водоем / , съгласно приложената скица-предложение,

  3. Одобрява задание за изработване на ПУП.

  4. Решението подлежи на разгласяване по чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

   

 • Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв.13, УПИ VI-96 по регулационния план на с.Равногор

  01-08-2019

  ДО

  Н-ЦИ БОРИС ИВАНОВ СТОЙЧЕВ

  ЛИДИЯ БОРИСОВА СТОЙЧЕВА - гр.Пловдив, бул."Никола Вапцаров" №74, ап.19


  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за част от кв.13, УПИ VI-96  по регулационния план на с.Равногор, от който се образуват два самостоятелни УПИ: УПИ VI-96 и УПИ IX-96.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекциа «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

   

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 • Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-321/12.07.2019г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 06207.3.645, м. „Дрането

  25-07-2019

  ДО

  Н-ЦИ ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ ДЖАМОВ

  ГРУЬО  АПОСТОЛОВ  ДЖАМОВ

  ЙОРДАН  АПОСТОЛОВ  ДЖАМОВ

  ИВАН  АПОСТОЛОВ  ДЖАМОВ  

  ГЕОРГИ  СТОЯНОВ  ЦИКАЛОВ - гр.Пещера, ул. "Веселин Стайков" № 13

  АНА  ИВАНОВА  ХРИСТОВА - гр.Брацигово, ул. "Брациговска комуна" № 19

  АЛЕКСАНДЪР  ИВАНОВ  ХРИСТОВ - гр.Брацигово, ул. "Брациговска комуна" № 19

  АЛЕКСАНДЪР  ХРИСТОВ  ХРИСТОВ - гр.Брацигово, ул. "Брациговска комуна" № 19

  Н-ЦИ ГЕОРГИ ЛАМБРОВ МИЦОВ

  МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧАЛЪКОВА - гр.Пловдив, ул. "Иван Вазов" № 49

  СЛАВЕЙКА ТЪРПОВА МИЦОВА - гр.София, ж.к. "Младост 4" № 411, вх.4, ет.7, ап.41

  ТЪРПО ЛАМБРОВ МИЦОВ - гр.София, ж.к. "Младост 4" № 411, вх.4, ет.7, ап.41

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

          Съобщаваме  Ви, че със заповед № РД-321/12.07.2019г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на  ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 06207.3.645, м. „Дрането" в землището на гр.Брацигово, с който за имота се обособява УПИ II-645, За вилно строителство и се определя устройствена зона Овд, по искане на Елена Георгиева Лазева.

            Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

            Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Администр ативен съд.

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-285/27.06.2019г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПР за част от кв.21, УПИ II-За озеленяване и ПИ пл.№273 по регулационния план на с.Бяга

  25-07-2019
  ДО

  АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВА ГАЦЕВА - гр.Пазарджик, ул. "Марица" № 2, ет.6, ап.17

  ДАНЧО ИВАНОВ ГАЦЕВ - гр.Пазарджик, ул. "Марица" № 2, ет.6, ап.17

   


  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          Съобщаваме  Ви, че със заповед № РД-285/27.06.2019г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на  ПУП-ПР за част от  кв.21, УПИ II-За озеленяване и ПИ пл.№273 по регулационния план на с.Бяга. За имот пл.№273 е предвидено отреждане на УПИ IX-273, като регулационните линии минават по имотните граници, по искане на Щерьо Василев Рабаджийски.

            Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

            Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Администр ативен съд.

   

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв.13, УПИ VI-96

  25-07-2019

   ДО

  ГИНКА  ГЕОРГИЕВА  ДАРАДАНОВА - гр.Варна, ул."Пловдив" №9, ет.2, ап.7

   

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за част от кв.13, УПИ VI-96  по регулационния план на с.Равногор, от който се образуват два самостоятелни УПИ: УПИ VI-96 и УПИ IX-96.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекциа «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

   

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

   

   

 • Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда

  23-07-2019

   

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в Цех за производство на пелети" в ПИ с идентификатор 06207.501.107 по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик от   ЕС ЕМ ДЖИ ЕС" ООД, гр. Брацигово , ул. „Христо Смирненски „ № 3.

   

  Информацията се намира в Общинска администрация гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов" №6А, ет.3, ст. №18, Дирекция "СА", тел.03552/20-65, в.120 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

   

          Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14 -дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр. Брацигово 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а, E-mail: kmet@bratsigovo.bg  или  в РИОСВ - Пазарджик, ул. „ Ген. Гурко" № 3, ет. 4 . E-mail: riewpz@riewpz.org.

   

   

 • Заповед № РД-317/10.07.2019г. на осн. чл. 124а, ал.1 от ЗУТ

  10-07-2019

   

  З А П О В Е Д:

  РД - 317/10.07.2019г.

   

  На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ

   

             Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 68, УПИ ІV-730 по действащия регулационен план на с.Равногор, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

            КМЕТ:........./П/...............

                              /П.Петков/

 • Р Е Ш Е Н И Е № 674 Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово проведено на 26.06.2019год. с Протокол № 46

  04-07-2019

   

  Р Е Ш Е Н И Е

    674

  Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово

  проведено на 26.06.2019год. с Протокол № 46

   

  ОТНОСНО:  Разрешение за изработване на   ПУП-ПП за трасе на електропровод  1 kv за захранване на ПИ номера  177020 и 177021 по КВС на с.Бяга, общ.Брацигово .

   

  Мотиви: В Община Брацигово е постъпило  искане от „ЕР  ЮГ" ЕАД- гр.Пловдив за електрозахранване на ПИ номера  177020 и 177021 по КВС на с.Бяга, общ.Брацигово. Със заповед № РД-361#1/22.08.2017г. на Кмета на Община Брацигово е одобрен  ПУП-ПРЗ за горецитираните имоти, с който за тях е отреден УПИ  I-177020,177021,За производство на изделия от дърво.  За да се електрозахранят двата имота , е необходимо да се изработи  ПУП-Парцеларен план за  трасето на електропровода. Това налага издаване разрешение за изработване на ПУП от Общински съвет гр.Брацигово

   

  Общинският съвет гр.Брацигово, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 и във връзка с  ал.2    от ЗМСМА,   чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ 

   

  Р Е Ш И :

  1. Разрешава   изработване  на ПУП-Парцеларен план за трасе на електропровод  1 kv за захранване на ПИ номера  177020 и 177021 по КВС на с.Бяга, общ.Брацигово,  съгласно приложената скица-предложение  и одобрява приложеното задание по чл. 125 от ЗУТ.

  2. Дава предварително съгласие трасето да премине през общински имот с номер по КВС - 000 298 в землището на с.Бяга с НТП - селскостопански, горски, ведомствен път.

  4. Решението подлежи на разгласяване по чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

                                            

            Председател на ОбС  Брацигово: Н. Казакова

 • Съобщение на Решение № 659/22.04.2019г. на Общинският съвет гр.Брацигово

  01-07-2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Община Брацигово съобщава, че в Държавен вестник брой 51 от 28 юни  2019г. е публикувано Решение № 659/22.04.2019г. на Общинският съвет гр.Брацигово, с което  на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 и във връзка с  ал.2    от ЗМСМА,   чл.129, ал.1 от ЗУТ  и  решение №501/29.06.2018г.  на  ОбС гр.Брацигово:

  1. Дава предварително съгласие трасето да премине през общински имоти с номера по КВС: 000030 - полски път, 000072 - местен път, 000073 - полски път и 000094 - полски път, в землището на с.Козарско и през имоти с номера 000085 - полски път, 000096 - полски път, 000097 - полски път, 000141 - полски път, 000145 - полски път, 000197 - полски път, 000224 - полски път и 000550  - скали в землището на с.Исперихово

  2. Одобрява ПУП - Парцеларен план за определяне  на  трасе на линеен обект  „Оптична кабелна линия от съществуваща шахта ШКС  02  през землищата на с.Козарско и с.Исперихово до нова шахта ШКС 02  на път III-375 в общ.Брацигово", минаващо през имоти с номера 000030, 000072, 000073, 000075, 000094, 000157, 660001, 660002 в землището на с.Козарско и имоти с номера  000085, 000096, 000097, 000141, 000145, 000197, 000201, 000223, 000224, 000550 в землището на с.Исперихово, съгласно  означенията на приложената скица-проект и съобразно условията в писмо № 8/02.05.2019г. на „БУЛСАТ" ЕООД.

  Решението подлежи на обжалване в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник" чрез Община Брацигово пред Административен съд - гр.Пазарджик  на основание чл.215, ал.  4 от  ЗУТ.

   

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик