Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Заповед № РД-317/10.07.2019г. на осн. чл. 124а, ал.1 от ЗУТ

  10-07-2019

   

  З А П О В Е Д:

  РД - 317/10.07.2019г.

   

  На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ

   

             Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 68, УПИ ІV-730 по действащия регулационен план на с.Равногор, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

            КМЕТ:........./П/...............

                              /П.Петков/

 • Р Е Ш Е Н И Е № 674 Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово проведено на 26.06.2019год. с Протокол № 46

  04-07-2019

   

  Р Е Ш Е Н И Е

    674

  Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово

  проведено на 26.06.2019год. с Протокол № 46

   

  ОТНОСНО:  Разрешение за изработване на   ПУП-ПП за трасе на електропровод  1 kv за захранване на ПИ номера  177020 и 177021 по КВС на с.Бяга, общ.Брацигово .

   

  Мотиви: В Община Брацигово е постъпило  искане от „ЕР  ЮГ" ЕАД- гр.Пловдив за електрозахранване на ПИ номера  177020 и 177021 по КВС на с.Бяга, общ.Брацигово. Със заповед № РД-361#1/22.08.2017г. на Кмета на Община Брацигово е одобрен  ПУП-ПРЗ за горецитираните имоти, с който за тях е отреден УПИ  I-177020,177021,За производство на изделия от дърво.  За да се електрозахранят двата имота , е необходимо да се изработи  ПУП-Парцеларен план за  трасето на електропровода. Това налага издаване разрешение за изработване на ПУП от Общински съвет гр.Брацигово

   

  Общинският съвет гр.Брацигово, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 и във връзка с  ал.2    от ЗМСМА,   чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ 

   

  Р Е Ш И :

  1. Разрешава   изработване  на ПУП-Парцеларен план за трасе на електропровод  1 kv за захранване на ПИ номера  177020 и 177021 по КВС на с.Бяга, общ.Брацигово,  съгласно приложената скица-предложение  и одобрява приложеното задание по чл. 125 от ЗУТ.

  2. Дава предварително съгласие трасето да премине през общински имот с номер по КВС - 000 298 в землището на с.Бяга с НТП - селскостопански, горски, ведомствен път.

  4. Решението подлежи на разгласяване по чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

                                            

            Председател на ОбС  Брацигово: Н. Казакова

 • Съобщение на Решение № 659/22.04.2019г. на Общинският съвет гр.Брацигово

  01-07-2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Община Брацигово съобщава, че в Държавен вестник брой 51 от 28 юни  2019г. е публикувано Решение № 659/22.04.2019г. на Общинският съвет гр.Брацигово, с което  на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 и във връзка с  ал.2    от ЗМСМА,   чл.129, ал.1 от ЗУТ  и  решение №501/29.06.2018г.  на  ОбС гр.Брацигово:

  1. Дава предварително съгласие трасето да премине през общински имоти с номера по КВС: 000030 - полски път, 000072 - местен път, 000073 - полски път и 000094 - полски път, в землището на с.Козарско и през имоти с номера 000085 - полски път, 000096 - полски път, 000097 - полски път, 000141 - полски път, 000145 - полски път, 000197 - полски път, 000224 - полски път и 000550  - скали в землището на с.Исперихово

  2. Одобрява ПУП - Парцеларен план за определяне  на  трасе на линеен обект  „Оптична кабелна линия от съществуваща шахта ШКС  02  през землищата на с.Козарско и с.Исперихово до нова шахта ШКС 02  на път III-375 в общ.Брацигово", минаващо през имоти с номера 000030, 000072, 000073, 000075, 000094, 000157, 660001, 660002 в землището на с.Козарско и имоти с номера  000085, 000096, 000097, 000141, 000145, 000197, 000201, 000223, 000224, 000550 в землището на с.Исперихово, съгласно  означенията на приложената скица-проект и съобразно условията в писмо № 8/02.05.2019г. на „БУЛСАТ" ЕООД.

  Решението подлежи на обжалване в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник" чрез Община Брацигово пред Административен съд - гр.Пазарджик  на основание чл.215, ал.  4 от  ЗУТ.

   

 • З А П О В Е Д: № РД-262/07.06.2019г. На основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ

  07-06-2019

   

  З А П О В Е Д:

    РД-262/07.06.2019г. 

  На основание чл. 124а, ал.2,  от ЗУТ


  Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 27, УПИ  ІV-130 по действащия регулационен план на гр.Брацигово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в дирекция СА към Общинска администрация - 150 дни.

            КМЕТ:........./п/............

                              /П.Петков/

 • Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „ РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

  04-06-2019
   Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „ РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ  ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО " в местността  „ Клисурата" , землище гр. Брацигово

   

  С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

  На основание чл.6, ал.10, т.1 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г./

  Община Брацигово , осигурява обществен достъп в 14 - дневен срок, считано от   05.06.2019г. до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  за инвестиционно предложение

  „ РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ  ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО "

  Местонахождение:                                                                                   

  местност  „ Клисурата" , землище гр. Брацигово, общ. Брацигово

  Възложител:                                                                                   

  ОБЩИНА БРАЦИГОВО, ул. „Атанас Кабов" № 6а, гр. Брацигово, общ. Брацигово.

      Предоставената в община Брацигово информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая № 18 ,етаж III на                     Общинска  администрация гр. Брацигово.

  ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /05.06.2019г. - 18.06.2019г./ в Община Брацигово на адрес:  гр.Брацигово - 4579,                ул. „Атанас Кабов" № 6а, е-mail: kmet@bratsigovo.bg ЗА МНЕНИЕ И  СТАНОВИЩА  ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

   

 • Заповед № РД-225/20.05.2019г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ

  28-05-2019

  ДО

  Н-ЦИ ВАСИЛИСА ГЕОРГИЕВА ХРИСЧЕВА

  ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ АЧКОВ - гр.София, Ж.К. "Свобода" № 19, вх. А, ет.2, ап.6

   


  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Съобщаваме  Ви, че със заповед № РД-225/20.05.2019г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на  ПУП-ПРЗ за част от  кв.40, УПИ ХI-Жилищен комплекс; УПИ X-443; УПИ IX-443,445 и УПИ VIII-445 по регулационния план на гр.Брацигово, с  който за сметка на горе цитираните УПИ се обособяват нови УПИ: УПИ XI-960; УПИ IX-1969; УПИ X-959; УПИ VIII-958  по искане на Александър Желязков Манчев и „БГ Хаус" ЕООД.

            Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

            Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд.

 • Съобщение относно РЕШЕНИЕ № 646/25.04.2019г.

  15-05-2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  РЕШЕНИЕ № 646

  от 25.04.2019г.

   

  Общинският съвет гр.Брацигово, на основание  чл. 21, ал. 1,  т.11 и във връзка с ал.2  от ЗМСМА,   чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ

   

  Р Е Ш И :

   

  1.Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 06207.3.197 и 06207.3.198, м."Герчовица" по Кадастралната карта на гр.Брацигово и двата имота с НТП - нива и обща площ 2681 кв.м, с който  се сменя предназначението им и за тях се обособява едно УПИ IV-3.197,198, Жилищно строителство, съгласно приложената скица-предложение и одобрява задание за изработване на ПУП.

  2. Решението подлежи на разгласяване по чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 • Заповед № РД-207/14.05.2019г. на осн. чл. 124а, ал.2 от ЗУТ

  14-05-2019

  З А П О В Е Д:

  №РД-207/14.05.2019г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ и

  решение № 21 от Протокол № 1 /10.04.2019г. на ОбЕСУТ

   

             Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 13, УПИ VІ-96 по действащия регулационен план на с.Равногор, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

   

            КМЕТ:.........../П/............

                              /П.Петков/

 • Заповеди за спечелил търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина

  19-04-2019

 • Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

  17-04-2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда /ДВ бр. 25 от 2003г./ за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на нов ваканционен комплекс" и свързания с него ПУП-ПРЗ за поземлени имоти 019603, 019668 и 019605 /от които си образува УПИ  ХLVIII-Обществено обслужване, ваканционен комплекс,хотел/ по плана на бивш стопански двор на с.Равногор, общ. Брацигово.

              Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14-дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр.Брацигово - 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а.

  Информацията за инвестиционното предложение може да видите тук.

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик